Звіт

директора КЗ «Чортомлицька НСЗШ»

про підсумки роботи за 2016-2017 н. р.

перед громадськістю та педагогічним колективом.

Робота педагогічного колективу закладу у 2016-2017рр. проводилась у відповідності до річного плану, яким передбачено діяльність спрямовану на забезпечення вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державних стандартів базової повної середньої освіти, основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Протягом 2016– 2017рр. педагогічний колектив закладу працював над формуванням соціалізованої, самоосвітньої, інтелектуально-пізнавальної компетентності для роботи над проблемою «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів». Виходячи з методичної проблеми школи педагогічний колектив працює над розробкою моделі розвитку окремих компетенцій – комунікативної, громадянської, інформаційної, культурологічної, здоров’язбережної, які стали основними в роботі педагогів закладу.

Заклад має 12 навчальних кабінетів. Функціонує кабінет інформатики, біології та хімії, математики та фізики, української мови та літератури, світової літератури та історії, іноземної мови, основ безпеки життєдіяльності, бібліотека з читальним залом, кабінети початкового навчання, кабінет обслуговуючої праці. Також працює кімната відпочинку для учнів 1 класу, спортивний зал, майстерня.

У закладі 14 педпрацівників. З них 8 вчителів мають вищу категорію; 2 вчителі – спеціаліст ІІ категорії, 2 вчителі – спеціалісти. Кожні 5 років педагоги закладу проходять професійну перепідготовку при Дніпропетровському інституті підвищення педагогічної освіти та атестуються на відповідність займаній посаді при комунальному закладі. Освітньо-кваліфікаційний рівень – 10 вчителів мають повну вищу освіту, 4 – базову вищу.

За стажем роботи:

кількість

%

до 3-х років

5

35,7

від 3-х до 10 років

0

0

від 10 до 20 років

1

7,2

понад 20 років

8

57,1

Пенсіонери

4

28,6

За освітнім рівнем:

кількість

%

повна вища

10

71.4

Бакалавр

1

7.1

молодший спеціаліст

3

22.5

середня загальна

-

-

За кваліфікаційним рівнем:

кількість

%

– вища категорія

8

57.1

– I категорія

-

-

– II категорія

1

7.1

– спеціаліст

1

7.1

– вчитель-методист

2

15,4

– старший учитель

2

15,4

– вихователь-методист

-

-

- старший вихователь

-

-

– без категорії (тарифний розряд):

- 7 тарифний розряд

- 8 тарифний розряд

- 9 тарифний розряд

- 10 тарифний розряд-
4
2
--
28,6
14.4
-

Навчально-виховний процес закладу у 2016-2017 навчальному році будувався відповідно до потреб особистості та індивідуальних особливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності.

Основне завдання педагогічного колективу закладу – надання якісної освіти та спрямування своєї діяльності на розв’язання актуальних питань пов’язаних з розвитком креативного мислення особистості, формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я, виховання учнівської молоді на кращих традиціях українського народу.

Зусилля колективу були направлені на розв’язання основних питань пов’язаних із створенням гуманістичного освітнього середовища, розвитком інноваційної соціальної особистості, виховання нового покоління високоосвіченої молоді здатної до творчості, інновацій, до активної ролі у суспільстві, соціально адаптованої до життя, компетентної та мобільної на ринку праці.

Педагогічний колектив працював над реалізацією науково-методичного проекту освітян Дніпропетровщини «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». На 2016-2017 навчальний рік наказом по школі від 04.09.2016р. № 114 «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2016-2017н.р.» було затверджено методичну загальношкільну тему: «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів». Згідно з Перспективною програмою розвитку школи на 2012 – 2017 роки, 2016-2017н.р.- 2 етап реалізації обласного науково-методичного проекту та загальношкільної теми, який включав в себе такі завдання:

- робота творчої групи знаходиться на етапі накопичення знань і вмінь, підготовки методичних матеріалів, вивчення, поглиблення і застосування знань щодо вдосконалення форм, методів і прийомів організації і здійснення навчально-виховної діяльності вчителя і учня;

- створено «банк інформації»;

- прослідковується підвищення рівня творчої активності педагогічних кадрів;

- практична діяльність вчителів характеризуються створенням методичних матеріалів, застосуванням досягнень науки (комп’ютерні технології), удосконалено форми і методи виховної роботи;

- працюємо над використанням найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення креативних напрямків освіти;

- організовано наставництво, консультації для молодих учителів;

- річний план включає взаємовідвідування уроків, предметні тижні, шкільні предметні олімпіади, інтелектуальні ігри;

- вдосконалено методику аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

- створено банк розробок методичний матеріалів вчителів-предметників.

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
-
Теоретичні аспекти проблеми соціалізації учнів. - Пошук ефективних методів роботи із проблеми соціалізації учнів в навколишньому середовищі.
- Система педагогічних впливів спрямованих на соціалізацію учнів.

- Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності вчителів.

- Проведення мікродосліджень щодо «Адаптації учнів 1 класу до навчально-виховного процесу».

- Патріотичне виховання в змісті, формах і методах позаурочної роботи.

- Організація роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника. Закріплення наставництва.

- Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів-предметників про персональну науково-дослідницьку діяльність учнів.

- Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів різних вікових груп.

- Впровадження допрофільного навчання як основи підготовки профільного навчання.

- Методичний супровід та методичне забезпечення допрофільного вивчення англійської мови та правових знань.

- Виконання рішення педагогічної ради. Аспекти педагогічної творчості: творча особистість - успішна особистість

- Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

- Вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів. Довідка про результати персонального контролю.

У школі створені сприятливі умови для проведення якісного навчально-виховного процесу. Навчальні кабінети та класи обладнані відповідно сучасним вимогам. Поповнено навчально-методичними посібниками: електронні посібники з математики, фізики, української мови, історії, іноземної мови, основ здоров’я. Створено інформаційну базу школи.

Навчальний рік розпочали 91 учень, на кінець навчального року –
96 учнів. (Вибув 1 учень, прибуло 6 учнів). Освітній процес організовано згідно до робочого плану, затвердженого начальником управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради.

Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану проводилось шляхом організації допрофільної підготовки учнів.

Працювали гуртки та курси за вибором. Години варіативної частини робочого навчального плану використали для вивчення предмету «Логіка» та індивідуальних занять в початкових класах, для учнів 5 – 9 класів - курси за вибором: «Україна-Європейський Союз», «Основи соціальних знань», «Етнографія».

За підсумками моніторингу рівня знань учнів школи на кінець навчального року

- на високому рівні навчалися 5 учні ( 6,9%) (Трофімов М., 3 кл., Журавель М., 3 кл., Голоскевич А., 3 кл.) (Масляний В., 4 кл., Лісняк А., 6кл.)

- на достатньому рівні 32 учні (44,4 %);

- на середньому рівні 35 учнів (48,6 %).

Результати участі у предметних олімпіадах:

- з української мови та літератури -6 місце ( 9 кл. , Осіння Я., 8 кл Отріщенко Ан..), -математики – 4 місце ( Яблонський Д., (8кл.) Гревцова Д (9кл),

- біології – 3 місце (Лісова Т., 8 кл.),

-географії – 6 місце (Гуслік І., 8 кл., Осіння Я., 9 кл.),

- іноземної мови – 5 місце (Лісова Т., 8 кл., Балан О., 9 кл.),

- фізики – 3 місце (Яблонський Д., А., 8 кл., Гревцова Д.,9кл.)

-хімія – 9 місце (Гревцова Д.А., 9 кл. Купрікова О. 8 кл..,),

- російська мова – 3 місце (Гревцова Д.., 9 кл.),

- історія – 6 місце (Балан О., 9 кл.), 2місце -(Яблонський Д)

- правознавство – 2 місце (Осіння Я., 9 кл.)

Спланували роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до участі у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, інтелектуальних іграх, змаганнях, олімпіадах, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочній діяльності, учнівського самоуправління.

№ з/п

Назва

Кількість учнів

2 – 4 класів

Кількість учнів

5 – 8 класів

1.

«Геліантус»

4

6

2.

«Кенгуру»

5

4

3.

«Лелека»

-

13

4.

«Грінвіч»

5

9

5.

«Соняшник»

12

-

6.

«Осінній колосок»

1

10

7.

«Весняний колосок»

11

7

Забезпечили взаємодію школи І ступеня з групою вихованців по підготовці до школи з метою підготовки до успішного навчання в початковій школі. 2016 – 2017 н.р. учні 1 та 4 класів працювали за новим стандартом початкової школи, новими підручниками, посібниками, зошитами.

В школі працює чотири шкільні методичні об'єднання:

- математично-природничого циклу (керівник В.П.Кива, спеціаліст вищої категорії);

- гуманітарного циклу (керівник Л.Ю.Черевченко, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель);

- вчителів початкових класів (керівник Л.В. Овчарова, спеціаліст ІІ категорії);

- класних керівників (керівник Н.С. Кичук, спеціаліст вищої категорії).

Велике значення має участь учителів у роботі міських семінарів-практикумів, де вони підвищують свій професійний рівень, збагачують свої методичні знання, переймають передовий педагогічний досвід вчителів міста, області, України.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», наказів МОНУ, департаменту УО у період з 11.05.17р. по 17.05.17р. у 4 класі було проведено ДПА, з 01.06.17р. по 09.06.2017р., у 9 класі проведено державну підсумкову атестацію, у 5 - 8 класах проведені підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, англійської мови, біології, географії, хімії.

Починаючи з жовтня місяця проведено предметні тижні з навчальних дисциплін, шкільні олімпіади, відкриті уроки, позакласні заходи, обмін досвідом.

На засіданнях методичних об’єднань обговорювались новинки методичної літератури, були прочитані доповіді, реферати.

Завдання школи - виростити дітей громадянами, патріотами з почуттям особистої відповідальності за все, що відбувається навколо, за славу, добробут, могутність своєї країни. Це завдання є приорітетним під час планування виховної роботи школи.
Школа плідно співпрацює з позашкільними виховними закладами та культурно-освітніми центрами міста. Наші учні - вихованці міської спортивної школи.
Протягом 2016/2017 навчального року в школі працюють шість гуртків з різних напрямків роботи, а саме:

1. Художньо-естетичний гурток «Палітра ідей» - керівник гуртка Кас’янова Ю.О., вчитель початкових класів.
2. Спортивна секція «Школа активного відпочинку»– керівник гуртка Чернишов В.І., вчитель фізичного виховання.
3. Хореографічний гурток «Сучасний танець» - керівник гуртка Ніколенко Г.Г., педагог-організатор.
4. Історико-краєзнавчий гурток «Пошук» - керівник гуртка Черевченко Л.Ю., вчитель зарубіжної літератури.
5. Еколого-натуралістичний гурток «Паросток» - керівник гуртка Кива В.П., вчитель біології.
6. Літературний гурток «Моє Придніпров’я» - керівник гуртка Перепелка Т.О., вчитель української мови та літератури.
Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів. Гуртки працювали згідно плану роботи школи, затвердженого директором школи. Робота всіх гуртків була спланована з першого тижня вересня 2016-го року; систематично проводився облік відвідування учнями гуртків. Гуртки відвідують учні 1-9 класів. Гуртковою роботою охоплено 100% учнів закладу.
У закладі діє дитяча громадська організація «Родина», до складу якої входять учні 2 – 9 класів, вчителі, бажаючі батьки. ДГО «Родина» складається з 6 міністерств, прес-центру. На чолі ДГО - президент – Клоков Владислав. Міністр культури – Балан Олег; міністр права – Осіння Яна; міністр екології – Кабітова Вікторія; міністр зав’язків з громадськістю – Отріщенко Анастасія, міністр спорту – Литвиненко Олександр. ДГО «Родина» приділяє увагу значенню та ролі сім’ї у формуванні характеру та світогляду дитини. Свою роботу вона спрямовує на вивчення дітьми свого роду, родинних традицій і свят, виховує повагу та любов до сім’ї, друзів, Батьківщини.
Учасники Євроклубу «12 зірок» приймають участь в оформленні виставок, надають матеріали для проведення різноманітних акцій, конкурсів. Учні допомагають в оформленні новорічної ялинки; відвідують вистави, які організовують вихованці БТДЮ. У вересні проведено конкурс по благоустрою закладів освіти «Школа – мій рідний дім», в якому ми зайняли ІІІ місце та Всеукраїнська акція «День юного натураліста», робота учасників еколого-натуралістичного гуртка «Паросток» оцінена на відмінно. В школі проведено Тиждень безпеки життєдіяльності учнів; день фізичної культури і спорту; єдині виховні години до Дня миру та до Дня партизанської слави.
Велика співпраця ведеться з Будинком творчості дітей та юнацтва. Шкільна громада беремо активну участь у міських виховних заходах та святах: «Дівчинка Перлинка» - участь приймала Голоскевич Анастасія , учениця 3 класу, нагороджена грамотою «Міс ніжність»; «Молодь за здоровий спосіб життя» - 5 – 8 класи, (ІІІ місце); фестиваль «Театральна мозаїка» учні школи відзначені грамотою; КВК Юних інспекторів руху, 6 – 8 кл., грамота за ІІ місце; фестиваль танцю «Життя – це рух» - учні 9 класу , нагороджені грамотою.
У жовтні вчителі та учні школи приймали участь у святкуванні дня міста. Відбувся міський етап обласної експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю» та Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна». За підсумками школа зайняла почесне ІІІ місце.Вчитель біології Кива В.П. разом з учнями 5 – 7 класів взяла участь у природоохоронній акції «Птах року». У міських змаганнях з футболу у жовтні вибороли І місце та Vмісце у міських змаганнях серед школярів з баскетболу. У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я», учні 6-8 класів, посіли ІV місце, це був виступ агітбригади «Нове покоління». Було проведено благодійну акцію «Іграшка для друга», зібрали 23 м’які іграшки та передали їх для дітей інвалідів нашого міста. Приймали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (Яблонський Д.., 8 кл., ІІІ місце.
Напередодні новорічних свят було проведено цикл тематичних заходів, вдало сплановано роботу на канікулах. У закладі провели Всеукраїнський Тиждень права. У фестивалі екологічних агітбригад «Щоб грунти родючими і щедрими були» учні 7 – 8 класів зайняли І місце. Проведено виховні години присвячені дню виведення військ з Афганістану. Взяли участь у міському молодіжному військово-патріотичному фестивалі «Світло вічного вогню» (Голоскевич А., 3 кл., Отріщенко А., Купрікова О., Лісова Т., 8 кл. – номінанти фестивалю.). Учасники театрального гуртка «Котигорошко» вдало виступили у міському етапі обласного конкурсу «Театральна мозаїка», нагороджені дипломом за участь. Пройшла експрес-виставка «Знай і люби свій край», участь приймала Отріщенко А., 8 клас, нагороджена грамотою за І місце. За участь у фестивалі «Алло, ми шукаємо таланти», Лісняк А., ученицю 6 класу нагородили грамотою за участь. У міському огляді-конкурсі дитячої творчості «Моє Придніпров’я» Голоскевич А., учениця 3 класу, Масляний В., учень 4 класу, (декламування) отримали диплом ІІ ступеня. Учні 6 -8 класів взяли участь у КВК Юних інспекторів руху, за що нагороджені грамотою за ІІ місце. Завдяки батьківській допомозі проведено концертну програму до дня 8 Березня.
Насиченими у плані виховної роботи виявилися квітень та травень. У місті проведено такі конкурси та акції, в яких ми прийняли активну участь: у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна галерея» - Науменко Д., – 6 кл.; міські спортивні змагання з футболу (І місце) серед неповних шкіл, також І місце в змаганнях з баскетболу. Проведено цикл заходів до Всесвітнього дня здоров’я та розпочато заходи героїко-патріотичного спрямування до 72-ї річниці перемоги. Заходи до Дня Європи (учні 7 – 8 кл., нагороджені дипломом); Всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Сокіл» (Джура), (учні 8– 9 кл., грамота за І місце) .
Педагогічний колектив закладу приділяє велику увагу здоров’ю учнів та оздоровленню їх у літній період. На базі закладу працює дитячий табір денного відпочинку «Сонечко». У дитячому закладі відпочинку постійно оздоровлюється більше 80% учнів школи. Учні пільгових категорій оздоровлюються безкоштовно. Класоводи та класні керівники створюють умови для змістовного відпочинку школярів, розвитку їх творчих здібностей, зміцнення фізичного здоров’я через використання новітніх педагогічних технологій. Зміна тривала 14 днів з 29 травня по 16 червня. Безкоштовним харчуванням в таборі забезпечені: діти під опікою – 3 дитини, з багатодітних сімей – 28, малозабезпечені – 2; АТО-2, скрутне становище – 4; дитина-інвалід -1, талановиті – 10; за батьківські кошти - 13. Протягом навчального року 7учнів з багатодітних сімей та 1 учениця з сім’ї під опікою оздоровилися в оздоровчому таборі «Перлина Придніпров’я». На здоров’я дітей впливає дуже багато факторів. Згідно з річним планом у школі проводиться певна робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота.
Проведено ряд місячників: «Щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту» (жовтень, квітень), «Увага! Діти на дорозі!» (березень), місячник протипожежної безпеки (квітень), «Цивільного захисту» (квітень), «Спорт для всіх – спільна турбота» (квітень). У ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів. Були проведені бесіди та виховні години для учнів щодо профілактики шкідливих звичок, збереження здоров’я, дотримання санітарно-гігієнічних норм та інші.
Велика увага в закладі приділяється профорієнтаційній роботі. Вчителями та адміністрацією закладу налагоджена співпраця з вищими та середньо-спеціальними навчальними закладами. Представники училищ, технікумів, ліцеїв, коледжів часто відвідують школу з метою проведення роз’яснень, бесід щодо профорієнтаційної роботи. Надають інформацію про діяльність закладів, умови навчання та виховання, представляють наочний матеріал. Таким гостям в нашій школі завжди раді. Про плідну співпрацю з закладами навчання області говорить те, що випускники нашої школи стають студентами цих закладів. Багато випускників школи навчаються в ПТУ м.Покров. Також наші учні є студентами таких закладів, як: Нікопольське педагогічне училище, Запорізький електротехнічний коледж, Криворізький залізничний технікум, Криворізький медичний коледж.
Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. Протягом навчального року ведеться активна роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей на заняттях класного педагогічного всеобучу батьків.
Отже, виховна система нашої школи — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату.
Стратегія нашої роботи - це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміти робити вибір, знати та поважати закон, знати права та обов”язки.

Проводиться систематична робота щодо профілактики дитячого травматизму: викладається курс «Основи здоров’я». Згідно наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.2009р. за № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх школах» контроль за фізичним вихованням здійснює адміністрація . Вчителі фізичного виховання користуються Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, щорічно діагностується функціональний стан серцево-судинної системи дітей, проводиться проба Руфьє, у класних журналах з вересня місяця ведуться листи здоров’я, в яких зазначена група здоров”я та термін її дії. Під час медико-педагогічного контролю проводиться профілактика шкільного травматизму, просвітницька робота та гігієнічне виховання учнів. З 2011 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009р. за № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів введено проведення щорічного медичного профілактичного огляду учнів навчальних закладів у присутності батьків або осіб які їх замінюють у лікувально-профілактичних закладах. Розроблена функціональна картка з переліком обов’язкового медичного обслуговування, яка роздається батькам перед проходженням медогляду.

Класні керівники (згідно комплексу заходів на канікулах) створюють умови для змістовного відпочинку школярів, розвитку їх творчих здібностей, зміцнення фізичного здоров'я через використання новітніх педагогічних технологій.

На виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, вчителями школи проведено уточнення списків дітей і підлітків мікрорайону обслуговування. Їх в мікрорайоні 180.

Проводиться робота по попередженню правопорушень.

В школі є категорія дітей, які потребують соціального захисту. Це діти з багатодітних сімей – 17, в них дітей – 21, з них навчаються в нашій школі – 26, сімей, що потрапили в складні життєві обставини – 3, в них дітей – 6, малозабезпечених сімей – 3, в них дітей – 11, під опікою – 5 дітей. Всі вони були звільнені від сплати за харчування.

Виховна робота в школі проводиться на достатньому рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. Чітко спланована робота методичного об’єднання класних керівників за темою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Таким чином першочерговим завданням є зосередження професійної уваги по підвищенню інтересів учнів та формуванні творчої особистості.

Завдання школи на 2017-2018 навчальний рік:

1. Забезпечення якісних освітніх послуг з метою гарантування очікувань та потреб дітей і,батьків:

- розробка критеріїв зростання можливостей школи;

- підтримка обдарованості як перспективного ресурсу суспільства;

- підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів;

- поповнення навчально-методичного оснащення та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

- активізація роботи з питань громадсько-патріотичного виховання.

Адміністрація закладу

Педагоги закладу

2. Координація роботи шкільних методичних об’єднань щодо реалізації проблеми «Створення гуманістичного середовища навчального закладу, як чинник успішної соціалізації учнів».

- модернізація змісту методів і форм методичної роботи шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- залучення педагогів та учнів до участі у проектах, програмах різних рівнів;

- удосконалення роботи з профілактики травматизму в побуті;

Заступник директора з НВР Сосідка В.І.,

педагоги закладу

3. Укріплення матеріально-технічної бази школи:

- забезпечення роботи життєвонеобхідних технічних систем;

- утримання шкільної їдальні згідно вимог державно Санітарного мінімуму;

- реконструкція системи опалення.

3.Доукомплектування кадрового складу навчального закладу.

Адміністрація закладу

4.Осучаснення роботи шкільної бібліотеки

Бібліотекар школи

5. Удосконалення управлінської діяльності закладу

6.Продовження роботи над створенням єдиного інформаційного середовища закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 541

Коментарi

Новини

Календар

Попередня Липень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031